Skip to content

Sam projekt techniczny sklada sie z czesci omówionych w punkcie wyzej

1 miesiąc ago

210 words

Sam projekt techniczny składa się z części omówionych w punkcie wyżej. Na rzuty pięter nanosi się przede wszystkim piony wodociągowe zazwyczaj w sąsiedztwie pionów kanalizacyjnych, przestrzegając przy tym, aby odległość punktów czerpalnych od pionów była możliwie jak najmniej sza. Następnie, po ustaleniu ilości i rozmieszczenia pionów, projektuje się przewód główny wodociągu doprowadzający do nich wodę, usytuowanie wodomierza oraz połączenia instalacji wodociągu wewnętrznego z siecią uliczną. Z kolei projektuje się rozgałęzienia od pionów do poszczególnych punktów czerpalnych. Na planach wspólnych dla instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnej rurociągi wodne oznacza się kolorem zielonym. Przekroje pionów wodociągowych (czyli tzw. rozwinięcie instalacji wodociągowej) wykonuje się zazwyczaj przy przekrojach pionów kanalizacyjnych. Zarówno na rozwinięciu, jak i na rzutach zaznacza się przepływy obliczeniowe przez poszczeg ólne odcinki sieci wodociągowej oraz ustalone na podstawie tych przepływów średnice rurociągów. Jeżeli sieci są bardziej skomplikowane, rysuje się także przekroje rurociągów poziomych oznaczając na. nich numerami poszczególne piony wodociągowe (zazwyczaj pion wodociągowy oznacza się tym samym numerem odpowiadający co mu pion kanalizacyjny). [hasła pokrewne: nieśmiertelnik allegro, mrówka myślenice, olx wieluń ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka myślenice nieśmiertelnik allegro olx wieluń